DỰ ÁN

CÔNG TY XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN KONTUM

nhà sách Phương Nam( KonTum)

1 thang máy NIPPONLIFT VIETNAM 800kg, 5 điểm dừng, 60m/p

2 thang máy NIPPONLIFT CHINA 630kg, 6 stop, 60m/p