DỰ ÁN

HOÀNG LỘC HOTEL - BUÔN MÊ THUỘT

6 Thang máy 1150kg,7 stop, 1,5m/s

2 Thang máy 1250kg,7 stop 1m/s