DỰ ÁN

Khách sạn Gia Viên, Q1

1 lift 630kg, 9 stop, 1m/s